CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU PHUC LOI
Address: So 6, Hang Quat, Hoan Kiem, Ha Noi
Tel: 043.824.5171-043.994.0970
Email: khacdauphucloi@gmail.com
Website: www.phucloi.net

Tài khoản giao dịch:

1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VietComBank)
- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Lợi 
- Số tài khoản: 19027........
- Tại: Ngân hàng ....

You can send it directly by filling in the information sent to us in the form below, we will reply to you!
Full Name(*)  
Address
Tel/Fax
Email(*)    
Title:
Requirements:
Security Code